Designed by GOEMO.de

GÖNENÇ, Levent
(2008), "Presidential Elements in Government-Turkey", European Constitutional Law Review, Vol. 4, No. 3, 488-523. [OKU]

GÖNENÇ, Levent (Selin ESEN ile birlikte)
(2007-2008), "Religious Information on Identity Cards: A Turkish Debate", Journal of Law and Religion, Vol. 23, No. 2, 579-603. [OKU]

GÖNENÇ, Levent (Selin ESEN ile birlikte)
(2006), "The Problem of the Application of Less Protective International Agreements in Domestic Legal Systems: Article 90 of the Turkish Constitution", European Journal of Law Reform, Vol. 8, No. 4, 485-500. [OKU]

GÖNENÇ, Levent
(2006), "Dynamics of Political Reform in Turkey", EUROPE-KOLLEG HAMBURG, Institute for Integration Research, Discussion Paper 1/2006, Hamburg. [OKU]

GÖNENÇ, Levent
(2005), "Recent Developments in the Field of Freedom of Expression in Turkey", European Public Law, Vol. 11, Issue 2, 241-259. [OKU]

GÖNENÇ, Levent
(2004), "The 2001 Amendments to the 1982 Constitution of Turkey", Ankara Law Review, Vol. 1, No. 1, 89-109. [OKU]

LEVENT GÖNENÇ'İN YAYINLARI

İNGİLİZCE YAYINLAR

Makeleler ve Diğer Yayınlar
Kitap
GÖNENÇ, Levent, Prospects for Constitutionalism in Post-Communist Countries, Kluwer Law International, The Hague, London, New York (2002). [Kitabın "Giriş" ve "Birinci Bölüm"ünü okumak için tıklayınız]

TÜRKÇE YAYINLAR
Kitap
GÖNENÇ, Levent (2008), Türkiye'de Seçim Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, Adalet Yayınevi, Ankara.
Makaleler ve Diğer Yayınlar
GÖNENÇ, Levent (2011), "Türkiye'de Başkanlık Sistemi Tartışmaları", Güncel Hukuk, Haziran 2011/6-90, 14-16. [OKU]

GÖNENÇ, Levent (Erdal ONAR ile birlikte)
(2010), "1982 Anayasası'nın Ara Seçime İlişkin 78. Maddesine 2002 Yılında Eklenen Fıkra Üzerine Düşünceler", Prof. Dr. Tunçer Karamustafaoğlu'na Armağan içinde (Der: Cengiz Kulaksız vd.), Adalet Yayınevi, Ankara. [OKU]

GÖNENÇ, Levent
(2010), "Anayasayı Neden Tümüyle Değiştirmiyorsunuz?", Birgün Pazar, 5 Eylül 2010, 10. [OKU]

GÖNENÇ, Levent
(2010), "2010 Anayasa Değişikliği Teklifi Üzerine Bir Değerlendirme", Birikim, S. 254, 12-21. [OKU]

GÖNENÇ, Levent
(2009), "Yüksek Seçim Kurulu'nun 'Mahkeme' Niteliği Üzerine Bir Değerlendirme", Mümtaz Soysal'a Armağan içinde (Der: C. Eroğul, İ. Ertuğrul, S. Esen, F. Sağlam, M. Sevinç), Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, Ankara. [OKU]

GÖNENÇ, Levent
(2008), "Ortaçağ Anayasacılığı", Prof. Dr. Ergun Özbudun'a Armağan içinde (Der: Serap Yazıcı, Kemal Gözler, Ece Göztepe), Yetkin Yayınları, Ankara. [OKU]

GÖNENÇ, Levent
(2008), Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından 18-19 Ekim 2007 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Eksiksiz Demokrasi konulu konferansta, "Siyasi Partiler Demokrasinin Vazgeçilmez Unsuru Olabildi mi? Eksiksiz Demokrasi İçin Seçim Sistemi" başlıklı bölüm içinde  sunulan tebliğ. Eksiksiz Demokrasi, TBB Yayınları, Ankara, 256-264. [OKU]

GÖNENÇ, Levent
(2007), "Siyasi İktidar Kavramı Bağlamında, Anayasa Çalışmaları İçin Bir Kavramsal Çerçeve Önerisi", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 56, S.1, 145-168. [OKU]

GÖNENÇ, Levent
(2007), "Hükümet Sistemi Tartışmalarında 'Başkanlı Parlamenter Sistem' Seçeneği", Güncel Hukuk, Sayı: 44, 39-43.[OKU]

GÖNENÇ, Levent
(2007), "Dünyada ve Türkiye'de Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi", Güncel Hukuk, Sayı: 42, 12-15. [OKU]

GÖNENÇ, Levent
(2006), "2000'li Yıllarda Merkez-Çevre İlişkilerini Yeniden Düşünmek", Toplum ve Bilim, S. 105, 129-152. [OKU]

GÖNENÇ, Levent
(2005), "Türkiye'de Hükümet Sistemi Tartışmaları: Olanaklar ve Olasılıklar Üzerine Bir Çalışma Notu", Başkanlık Sistemi içinde (Yayına Hazırlayan: Teoman ERGÜL), Türkiye Barolar Birliği Yayını, Ankara, 1-12. [OKU]

GÖNENÇ, Levent (Ersoy KONTACI ile birlikte)
(2005), "Yaşayan Anayasa-2003 ve 2004 Yılları Anayasa Gelişmeleri", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 61, Kasım/Aralık 2005, 107-239. [OKU]

GÖNENÇ, Levent
(2005), "Türkiye'de Reform Sürecinin Geleceği", Radikal İki, 20 Şubat 2005, 4. [OKU]

GÖNENÇ, Levent
(2005), "Özelleştirme ve Anayasalar, Orta Avrupa Deneyimi", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 54, S.1, 91-98. [OKU]

GÖNENÇ, Levent
(2004), "2004 Anayasa Değişiklikleri", Güncel Hukuk, Sayı: 7, 44-48. [OKU]

GÖNENÇ, Levent (Ozan ERGÜL ve Ersoy KONTACI ile birlikte)
(2003), "Yaşayan Anayasa-2002 Yılı Anayasa Gelişmeleri", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 48, Eylül/Ekim 2003, Yıl: 15, 117-181. [OKU]

GÖNENÇ, Levent (Erdal ONAR ile birlikte)
(2002), "1982 Anayasası'na Göre Ara Seçim", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 51, S.4, 1-40. [OKU]

GÖNENÇ, Levent (Ozan ERGÜL ile birlikte)
(2002), "Yaşayan Anayasa-2001 Yılı Anayasa Gelişmeleri", Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 2002/1, Yıl: 15, 13-84. [OKU]

GÖNENÇ, Levent
(2002), "İttifakların Yolu Açılmalı", Radikal, 1 Ağustos 2002, 9. [OKU]

GÖNENÇ, Levent
(2001), "Meşruiyet Kavramı ve Anayasaların Meşruiyeti Problemi", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 50, S.1, 131-152. [OKU]

GÖNENÇ, Levent
(1999), "Siyaset Bilimi ve Anayasalar", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C. 53, S.3, 95-131. [OKU]

GÖNENÇ, Levent
(1998), "Azerbaycan Anayasası Üzerine Notlar", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 47, S.1-4, 185-220. [OKU]