Ali Erdem Doğanoğlu, "Cumhurbaşkanının Görev Süresinin Belirlenmesi Sorunu", Ankara Barosu Dergisi, Yıl 2011, Sayı 3.

21.11.2011-11.12.2011 Güncel Anayasa Mahkemesi Kararları

GÜNCEL ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

10.12.2011

Anayasa Mahkemesinin E: 2004/85, K: 2009/69 Sayılı Kararı (7/5/1987 Tarihli ve 3359 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 14/7/2004 Tarihli ve 5220 Sayılı Kanun ile İlgili)
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ek madde 2’nin birinci fıkrasındaki dava konusu hükümle, Hazine adın kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı’na tahsisli taşınmazlar ile Sağlık Bakanlığı’nın kullanımında olan taşınmazların bu konuda genel koşulları gösteren ilgili yasa hükmüne bağlı olmaksızın tamamen Maliye Bakanı’nın inisiyatifiyle satılması olanaklı hale getirilmiştir. Bu düzenlemenin mülkiyet hakkına ve dolayısıyla Anayasa’nın 35. ve 11. maddelerine aykırı olduğu iddia edilmiştir. Dava konusu düzenleme belirli özelliklerdeki kamuya ait taşınmazların daha önceden belirlenmiş diğer yasal koşullar aranmaksızın satışını mümkün kılmaktadır. İki tür taşınmaz bu kapsamda değerlendirilmiştir; bunlardan ilki “Hazine adına kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı’na tahsisli taşınmazlar” diğeri de “başka hangi özellikleri gösterirse göstersin ve hangi hukuki statüde bulunursa bulunsun Sağlık Bakanlığı’nın kullanımında bulunana taşınmazlar”dır. Mahkeme düzenlemeyi bu ayrımı esas alarak incelemiştir. Sonuçta Hazine adına kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı’na tahsisli taşınmazlar yönünden satış için istisna getirilip diğer koşulların aranmamasını yasa koyucunun takdirinde bir husus olarak değerlendirmiş, buna ilişkin bir anayasal koruma bulunmadığını belirterek iptal talebini oybirliğiyle reddetmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın kullanımında bulunan taşınmazlar yönünden ise, hukuki belirsizliğin söz konusu olduğunu ve idareye çerçeve ve ilkeler gibi zorunlu görülen yasal sınırlar belirlenmeksizin bir yetki verildiğini, bunun yasama yetkisinin devredilmezliği kuralına aykırılık teşkil ettiğini gerekçe göstererek Anayasa’nın 2. ve 7. maddelerine aykırılık tespit ederek oyçokluğuyla iptal kararı vermiştir.
Kararın tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Anayasa Mahkemesinin E: 2008/111, K: 2010/22 Sayılı Kararı (14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Kanun ile İlgili)
Devlet Memurları Kanunu’nda “toplu müracaat ve şikayet etmek” şeklinde bir disiplin suçu düzenlenmesinin Anayasa’nın 2. 13. ve 74. maddelerine aykırı olduğu iddia edilmiştir. Mahkeme, toplu dilekçe ve şikayet hakkının demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsurlarından olduğunu ve Anayasa’nın 74. maddesinde de açıkça korumaya alındığını, bu haktan memur - memur olmayan vatandaş ayrımı yapılmaksızın tüm yurttaşların, hatta karşılıklılık koşulu ile yabancıların da yararlanabileceğinin düzenlendiğini ifade ederek bir karşı oy ve oyçokluğuyla iptal kararı vermiştir.
Kararın tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Anayasa Mahkemesinin E: 2007/97, K: 2010/32 Sayılı Kararı (2/7/1993 Tarihli ve 485 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan 9/2/2006 Tarihli ve 5456 Sayılı Kanun ile İlgili)
İlgili kanun hükmünde kararnamede kanunla yapılan değişikliklerle, “Gümrük Başmüdürlükleri” ve “Gümrük Muhafaza Başmüdürlükleri” kaldırılmış, yerlerine “Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri” kurulmuştur. Bu kapsamda, görevlerine devam eden “Gümrük Başmüdürleri” ve “Gümrük ve Muhafaza Başmüdürleri”nin görevlerine son verilerek bu kişiler “Müsteşarlık Müşaviri” kadrolarına atanmıştır. Kendiliğinden bu atamaların gerçekleşmesi sonucunu doğuran kanun hükmünün Anayasa’nın Başlangıcı ile 2. ve 36. maddelerine aykırılığı iddia edilmiştir. Mahkeme, görevleri devam eden başmüdürlerin kariyer, liyakat ve kadro dereceleri gözetilmeksizin düzenleme yapılarak, kaldırılan başmüdürlükler yerine kurulan başmüdürlüklerde görev yapmalarının engellenmiş olmasını ve tüm bunların kanun hükmüyle yapılmasının hak arama özgürlüğünü kısıtladığını gerekçe göstererek bir karşıoyla ve oyçokluğuyla hükmü Anayasa’nın 2. ve 36. maddelerine aykırı bulmuş ve iptal etmiştir.
Kararın tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

HOŞGELDİNİZ

“Yaşayan Anayasa”ya hoşgeldiniz. Bu web günlüğünü güncel anayasa gelişmelerini takip etmek için tutmaya başlamıştık. Böylece hem kendimiz hem okuyucularımız için bir “anayasal hafıza” oluşturmayı amaçlıyorduk. Bugüne kadar bu günlük, en azından bizim açımızdan, bu amaca layığıyla hizmet etti.
Zaman içerisinde, hukuk alanında internet kaynakları çeşitlendi. Dolayısıyla anayasa haberlerini takip etmek isteyen okuyucular için seçenekler çoğaldı. Biz artık anayasa haberlerini takip etme işini, aşağıda “Bağlantılar” bölümünde adreslerini verdiğimiz bu sitelere bırakıp, “anayasal hafıza”nın oluşumuna farklı bir biçimde katkıda bulunmak istiyoruz.
Bu sitede bundan böyle ağırlıklı olarak anayasal konulara ilişkin kısa yorumlara yer vereceğiz. Bu yorumları, dijital okur-yazarlığın gerekli kıldığı biçimde, kısa ve olabildiğince açıklayıcı bir üslupla kaleme almaya çalışacağız. Günlük notlarının yetmediği yerde yorum ve analizler devreye girecek. Sitemizdeki bir başka yenilik de “Anayasa Okumaları” olacak. Bu başlık altında postalayacağımız notlarla karşımıza çıkan yeni ve ilginç anayasa çalışmalarını okuyucularımızla paylaşacağız.
İyi okumalar…

DİĞER ÇALIŞMALAR

Doç. Dr. Levent GÖNENÇ’in diğer yayınlarına ulaşmak için tıklayınız.

Dr. Ersoy KONTACI’nın yayınlarına ulaşmak için tıklayınız.

Sitemizde daha önce yayımlanan “Analizler” ve “Yorumlar” için tıklayınız.

KATKILAR

Sitemize katkıda bulunan akademisyenlerin çalışmaları için tıklayınız.

HAZIRLAYANLAR

Levent GÖNENÇ [LG]
Ersoy KONTACI [EK]
Deniz POLAT [DP]
Ali Erdem DOĞANOĞLU [AED]

İLETİŞİM

yasayananayasa@gmail.com

Yönetici Alanı